Schoolreglement

Inhoudsopgave 

 • Welkom op onze basisschool!
 • Onze Visie en ons pedagogisch project 
 • Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
 1. Algemene informatie over onze school
 • Schoolteam 
 • Schoolbestuur 
 • Schoolraad: 
 • Oudercomité

2. Praktische informatie

 • Vaste instapdagen voor onze kleinste kleuters
 • Nieuwe inschrijving nodig?
 • Taalscreening niveau Nederlands
 • Naar het lager onderwijs
 • Indeling in leerlingengroepen
 • Langer in het lager onderwijs
 • Uitschrijving 
 • Verboden te roken.
 • Verkoop, reclame en sponsoring

3. Schooluitstappen 

 • Eéndaagse uitstappen 
 • Meerdaagse uitstappen 
 • Zwemlessen 

4. Wat mag je van ons verwachten? 

Hoe begeleiden we je kind?

 • Leerlingenbegeleiding 
 • Huiswerk 
 • Agenda van je kind 

Leerlingenevaluatie 

 • Breedevalueren
 • Rapporteren
 • Getuigschrift basisonderwijs.
 • Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Leersteuncentrum 
 • Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 

5. Gezondheid 

 • Revalidatie / logopedie tijdens de lestijden
 • Stappenplan bij ziekte of ongeval. 
 • Gebruik van medicatie op school
 • Andere medische handelingen 

6. Privacy 

 • Hoe en welke informatie houden we over je kind bij?
 • Welke info geven we door bij verandering van school? 
 • Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames
 • Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie .

7. Wat verwachten we van jou als ouder?

Engagementsverklaring tussen jou en onze school

Ouderlijk gezag

 • Neutrale en open houding tegenover beide ouders
 • Afspraken rond informatiedoorstroom

Schoolkosten

 • Overzicht kosten – bijdragelijst
 • Wijze van betaling 
 • Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt? 
 • Recupereren van kosten?

Participatie

 • Schoolraad
 • Ouderraad

Gebruik van (sociale) media. 

8. Wat verwachten we van je kind?

Leerplicht en afwezigheden. 

 • Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs 
 • Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs
 • Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs

Participatie leerlingenraad. 

Wat mag en wat niet?

 • Kleding
 • Persoonlijke bezittingen
 • Gezondheid en milieu op school
 • Eerbied voor materiaal 
 • Gedragsregels en afspraken rond pesten
 • Ordemaatregelen
 • Tuchtmaatregelen.

Betwistingen 

 • Beroepsprocedure definitieve uitsluiting 
 • Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs

Klachten

 • Klachtencommissie 
 • Commissie inzake leerlingenrechten
 • Commissie inzake zorgvuldig bestuur
Scroll to Top