Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op 4 lestijden per week tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

  • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval, vakantieperiodes meegerekend.
  • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool.
  • De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
  • De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis. De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met de ouders afspraken over opvolging en evaluatie.

Scroll to Top