Opvoedingsproject

Wij zijn een katholieke basisschool.

Vanuit onze christelijke levensvisie staan wij open voor alle kinderen zonder onderscheid van nationaliteit, taal, cultuur of godsdienst. Het samenleven op school is voor alle participanten gebaseerd op wederzijds respect, openheid en waardering. Waarden als verdraagzaamheid, openheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, vergevingsgezindheid, eerbied en verwondering voor de natuur en het materiële worden geïntegreerd in het schoolleven.

Wij besteden veel aandacht aan de cognitieve, affectieve en motorische aspecten door te werken aan kwaliteitsvol onderwijs waarbij de totale ontwikkeling van het kind centraal staat:

  • HOOFD : Er wordt geleerd op een eigentijdse manier, met een ruime keuze aan aangepaste materialen.
  • HART : Kansen bieden om inzicht te verwerven in de wereld rondom en in zichzelf om te komen tot verdraagzaamheid, verwondering, eerbied en dankbaarheid.
  • HANDEN : Wij hebben oog voor het exploreren en experimenteren. We hebben aandacht en waardering voor lichamelijke ontwikkeling en creativiteit.

Vanuit de bekommernis om tegemoet te komen aan de noden van elk kind hanteren we een kind- en leerlingvolgsysteem zodat elk kind optimale kansen krijgt.

Onze klas, onze school is geen eiland, we erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met :

  • De ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.
  • Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school.
  • Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering: CLB, pedagogisch begeleider, zorgcoördinator.
  • De lokale parochiegemeenschap waarvan onze school deel uitmaakt.
Scroll to Top