Praktische info

Voor de allerkleinsten: naar de instapklas

Je kindje voor het eerst naar school brengen is altijd wel even spannend, maar eigenlijk niets om je zorgen over te maken.

We hanteren als school de volgende regels:

In de schoolweek voor de startdatum van uw zoon of dochter voorzien we een wen-momentje van 8.15 uur tot 9.15 uur. Met juf Lieselotte maak je de afspraak. Dit wen-moment valt meestal in de week voor de vakantie en het kindje start dan net na die vakantie (tenzij je kindje start op 1 februari of na Hemelvaart).
Er is een infobrochure met klasgebonden afspraken en die wordt verstrekt op:

 • de startontmoeting in september,
 • het wen-moment voordat uw kindje start of digitaal wanneer u mailt naar juf Lieselotte.

KLASPANORAMA


Dagindeling

 VoormiddagNamiddag
Maandag8.30 uur tot 12.05 uur13.35 uur tot 15.30 uur
Dinsdag8.30 uur tot 12.05 uur13.35 uur tot 15.30 uur
Woensdag8.30 uur tot 12.05 uur/
Donderdag8.30 uur tot 12.05 uur13.35 uur tot 15.30 uur
Vrijdag8.30 uur tot 12.05 uur13.35 uur tot 15.30 uur

Toezicht

 • Het gewone toezicht begint ’s morgens om 8.00 uur. Kinderen die voor 8.00 uur op school aankomen moeten naar de polyvalente zaal beneden gaan. Kinderen mogen niet alleen op de parking of speelplaats achtergelaten worden.
 • Vanaf 8.00 uur begint het niet betalende toezicht op de speelplaats.
 • ’s Avonds begint het betalend toezicht om 16.00 uur. Kinderen moeten steeds scannen bij het verlaten van de zaal. Er is betalend toezicht tot 18.00 uur.
 • Op woensdag is er gewoon toezicht tot 12.45 uur. Vanaf 12.45 uur tot 13.00 uur is het toezicht betalend.
 • Er is voor- en naschools toezicht indien gewenst: ’s Morgens vanaf 7.30 uur, ’s avonds tot 18.00 uur. Voor 7.30 uur mag de speelplaats niet betreden worden.
 • Op woensdag is er geen extra toezicht.
 • Wie gebruik maakt van het extra-toezicht betaalt wel een bijdrage. Voor de kinderen die om 18.00 uur en op woensdag om 13.00 uur nog niet afgehaald werden zal een ‘boete’ aangerekend worden per begonnen kwartier en dit voor elk lid van het gezin. De boete wordt gefactureerd.
 • Sinds 1 september 2015 werken we samen met de VZW Infano voor de voor- en naschoolse kinderopvang. De VZW zorgt voor de begeleiders van de opvang. Er zal een gsm-nummer gebruikt worden voor de opvang. Gelieve ’s avonds het nummer 0472/43 60 87 (nummer van de persoon die in de opvang zelf staat) te gebruiken. Het nummer 0489/95 48 49 is van de coördinator die eventuele problemen oplost (gesloten deuren ’s morgens, klachten over verantwoordelijken opvang, …). De facturatie gebeurt nog altijd via de school.
 • We voorzien in de opvang ook een plaats waar in alle rust huiswerk kan worden gemaakt. De leerling is zelf verantwoordelijk om van deze gelegenheid gebruik te maken.
 • De gemeente organiseert woensdagnamiddag opvang in Kamp Kwadraat. Het IBO is een erkend opvanginitiatief van Kind & Gezin. Bij het IBO kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar terecht op woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen om te ravotten. De begeleiders organiseren leuke en gevarieerde activiteiten met respect en aandacht voor elk kind.

Informatie over onder andere de werking van het IBO, de prijzen, de bus naar Kamp Kwadraat of de webwinkel vind je op onze gemeentelijke website.

Vragen? Neem contact op met:

Kamp Kwadraat
tel. 02/686 31 34
e-mail IBO


Kinderen naar school brengen:

Bedankt om er mee op toe te zien dat uw kind(eren) steeds tijdig aanwezig is (zijn) op school.
Te laat komen stoort immers het school- en klasgebeuren (ook in de kleuterschool).
Elk kind is aanwezig 5 min. voor het belsignaal, dus om 8.25 uur.
Vanaf 8.00 uur mogen de kinderen van de kleuterschool worden afgezet op de kleuterspeelplaats, kinderen van de lagere school spelen op de grote speelplaats (straatzijde Terhulpensesteenweg).
Ouders blijven niet op de speelplaats van de lagere school of kleuterschool rondhangen.
Op de kleuterspeelplaats en de speelplaats van de lagere school worden kinderen afgezet en opgehaald aan de schoolpoort.

School uit? Van alles te doen!

Behalve het naschoolse toezicht, werkt de school samen met een aantal vzw’s en privélesgevers om een breed aanbod te hebben aan naschoolse activiteiten. Lessen zelfverdediging, STEM, schaken, muziek en tal van sporten worden georganiseerd, afhankelijk van de vraag. Informatie kunnen ouders inwinnen is bij de directie.

Parkeren aan de school:

Er is weinig parkeermogelijkheid aan onze school. Wanneer iedereen rekening houdt met volgende afspraken verloopt het vlekkeloos:

 • Maak zo veel mogelijk gebruik van de parkeermogelijkheden in de Schoolstraat. Dit in de eerste plaats in het belang van de veiligheid van de kinderen.
 • Er werd een “Zoen-en-zoef”-zone gecreëerd, bedoeld om uw kinderen op een veilige manier af te zetten, maak hier zo veel mogelijk gebruik van. Lang blijven stilstaan is niet toegelaten.
 • De rechterzijde van de stoep op de Schoolstraat wordt in samenwerking met de politie en gemeente zo veel mogelijk autovrij gemaakt zodat u ook hier kan parkeren om uw kinderen op de school af te zetten. De oversteekplaats hier zal worden bewaakt door de politie.

De kinderen die te voet of per fiets naar school komen dragen steeds een fluohesje.
De ouders dienen schriftelijk te melden wanneer kinderen alleen te voet of met de fiets naar huis mogen gaan. Eén attest voor het hele schooljaar volstaat.


Schoolbus

De kinderen die op het grondgebied van Overijse wonen, kunnen ’s morgens en ’s avonds de bus nemen. Dit busvervoer wordt aangeboden vanuit de gemeente Overijse. Voor meer informatie, het reglement en de voorwaarden hiervan kan u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke van de gemeente via:

BUSVERVOER

Bij het afstappen moet het kind steeds door iemand afgehaald worden.
Wanneer een kind niet afgehaald wordt aan de bushalte, zal het terug naar de school gebracht worden.


Sport

Zwemmen

Vanaf de derde kleuterklas krijgen de leerlingen zwemles in het Begijntjesbad te Overijse.

De zwemles is een les, iedere leerling neemt hieraan deel, tenzij dit om een gewettigde reden niet mogelijk zou zijn.

Tijdens de zwemles draagt iedereen (verplicht!) een badmuts. Je kan deze aankopen op school (blauwe badmuts met het logo van de school).

Je kind krijgt vrijstelling op basis van een doktersattest. Ouders kunnen zelf een attest schrijven maar deze worden tot een minimum herleid.

Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen.
Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt.
Alle kinderen van het zesde leerjaar krijgen één schooljaar gratis zwemmen, dit bedrag zit niet in de maximumfactuur.

Turnen

Voor de wekelijkse turnles hebben we gemakkelijke kledij nodig: donkerblauw T-shirt en short (bij voorkeur die van de school) en gymschoenen. T-shirt en short kunnen, indien gewenst, in de school gekocht worden.

Deze kledingstukken worden in een zakje gestoken en blijven in de school. Elk kind steekt ook een paar reservesokken in zijn turnzak. Deze sokken komen van pas wanneer de voeten bezweet zijn van het turnen of ook wel eens als we natte voeten hebben van het winterweer.

Ook de kleuters gaan wekelijks turnen in de zaal. Op de dag van de turnles dragen zij liefst een gemakkelijke jogging en turnsloefen. Gelieve in beide de naam van uw kind te schrijven.

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding.
Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.


Eten en drinken

In onze school is er geen lawaaierige refter. We eten altijd rustig samen in de klas met onze juf.

Dit betekent wel dat onze school geen warme maaltijden aanbiedt.

We brengen onze lunch mee in een brooddoos, met onze naam erop.

Tijdens de speeltijden en bij de lunch kan er drank (fruitsap, choco en melk) verkregen worden. We regelen de drankbedeling met drankkaarten.

Op elke speelplaats staat een drinkfontein. Zo kunnen de kinderen tijdens de speeltijd water drinken.

Snoepen is niet toegelaten op school. Tijdens de speeltijd in de voormiddag eten we een stuk fruit.  In de namiddag mag een droge koek, wafel of een stuk fruit.


Afwezigheden

Enkel van toepassing op leerplichtige kinderen.

Lagere school

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 • Wegens ziekte:
  -Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.
  -Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
  -Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
  Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
 • Van rechtswege gewettigde afwezigheden
 • Afwezigheden mits toestemming van de directeur
 • Problematische afwezigheid

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Kleuterschool

Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht in het kleuteronderwijs voor kleuters die 5 jaar worden vóór 1 januari van het schooljaar. Daartoe moeten de kinderen 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig zijn. De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een vijfjarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.

Niet-leerplichtige kleuters kunnen niet onwettig afwezig zijn.

We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.


Contacten ouders/school

Schoolagenda en heen-en-weermapje
Lagere school:

 • We hebben steeds onze agenda bij. Elke dag wordt ingevuld welke les en taak we hebben.
 • Iedere week wordt de agenda door een van de ouders ondertekend.

Rapporten, toetsen en lessenschriften moeten door de ouders ondertekend worden. Bij het niet maken van huiswerk en/of verbeteringen kan elke leerkracht indien nodig sancties treffen. De kerst- en eindejaarstoetsen worden niet meegegeven naar huis. Je kunt deze komen inkijken voor het oudercontact.

Kleuterschool:

 • Elke kleuterjuf post een weekbrief met activiteiten en mededelingen.
 • Het heen-en-weermapje wordt enkel meegegeven indien er briefwisseling is.

De mededelingen en brieven mogen door de ouders uit het mapje genomen worden en thuis bewaard.

Brieven worden per mail verstuurd of aan de oudste van het gezin meegegeven.

Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar is er voor elke klas een infoavond waar het algemene verloop van het schooljaar wordt toegelicht.

Hierbij aansluitend is er een algemene bijeenkomst waarop de ouders kunnen kennis maken de school in haar geheel.

Andere oudercontacten worden nog tweemaal per schooljaar georganiseerd waar de ouders een individueel gesprek hebben met de leerkracht(en) van hun kind(eren).

Het is altijd mogelijk om, liefst na afspraak, een gesprek te hebben met de directeur of de leerkrachten in de loop van het schooljaar over eventuele problemen.

Voor de kinderen in het 6de leerjaar worden in de loop van het 2de of 3de trimester de BaSO-fiches besproken.


Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op 4 lestijden per week tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval, vakantieperiodes meegerekend.
 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
 • De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met de ouders afspraken over opvolging en evaluatie.