Organisatie


Schoolbestuur

VBS Maleizen maakt deel uit van Katholieke Scholen Druivenstreek vzw, gevestigd te Waversesteenweg 96, 3090 Overijse.

Samenstelling
VoorzitterMarcel Beckers
OndervoorzitterGeert Glas
SecretarisAndré Verhaegen
PenningmeesterAnne-Mieke Demaegdt
Afgevaardigd bestuurderGuido Germeijs
LedenLut Vanaerschot
Carla Timmermans
Jan Willems
Jan Jansen
Marc Vandenput
Kristel Stouffs

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. In de schoolraad zetelen afgevaardigden van de ouders, van het leerkrachtenteam en uit de lokale gemeenschap. Deze mensen hebben een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
De vergadering wordt voorgezeten door de brugbestuurder.

Samenstelling 
BrugbestuurderGeert Glas
DirectieGerda Berghen
OudersKate Lybeer
Els Hendrickx
LeerkrachtenMia Demol
Socio-culturele verenigingenPaula Van den Borre

Schoolteam

Directie     
Gerda Berghen
Kleuterteam    Instapklas
Juf Sofie Lenaerts
1ste kleuterklas
Liesbet De Smet
2de kleuterklas
Kathleen Joseph
3de kleuterklas
Ruth Craps

Zorgleerkracht
Lieve Mommaerts
Taal-/Gymleerkracht
Ann Dormaels
Kinderverzorgster
Marjan De Clercq
Basisschoolteam  
1ste leerjaar A
Yo De Volder
1ste leerjaar B
Ingrid Koekelbergh
2de leerjaar A
Leen Costermans
2de leerjaar B
Emilia Decoster
3de leerjaar A
Mia Demol3de leerjaar B
Katleen Van Eeckhoudt
4de leerjaar A
Martine Demuylder
4de leerjaar B
Maya De Man
5de leerjaar A
Jolien Philips
5de leerjaar B
Laura Palsterman

6de leerjaar A
Gaella Hoeterickx
6de leerjaar B
Sara De Vleeschouwer
Leerkracht Frans
Laure Morelle
Gymleerkracht
Nadine Coopmans
Zorgleerkracht/
1ste leerjaar A
Griet Vanfraechem
Beleidsondersteuner/Mentor
Patricia Van Hal

Schoolmedewerkers

Nadine Nijs
Secretariaat
Nathalie Joly
Secretariaat
Chris Cremie
ICT-coördinator

Zorgteam

Als school willen we aan elk kind maximale ontwikkelingskansen bieden. We hebben aandacht voor de “gewone zorgvragen” van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

Het kan gebeuren dat een kind een bepaald deel van de leerstof niet onder de knie heeft. Kinderen met leerproblemen worden in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht. Wanneer er bijkomende hulp nodig is, kan er door de klasleerkracht en zorgteam beslist worden om het kind extra ondersteuning te bieden. Dit kan zowel klasintern als klasextern in het zorglokaal.

Voor kinderen waarbij een ernstige leerstoornis werd gediagnosticeerd (vb. dyslexie, dyscalculie,…) kan er door de klasleerkracht beslist worden om te werken met compenserende maatregelen. Dit zijn hulpmiddelen voor het kind. Dit gebeurt steeds in overleg met ouders, directie, zorgleerkracht en zorgcoördinator.

Ook hoogbegaafde kinderen willen we maximale ontwikkelingskansen bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanbieden van verdiepingstaken.

Elke Debremaeker
Zorgcoördinator
Fran Vandeborght
VCLB KS
Caroline Alaerts
VCLB LS

VCLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

AdresKarel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon
Fax
016 28 24 00
016 28 24 99
E-mailDirectie
Info
WebsiteVCLB Leuven
AnkerfigurenFran Vandeborght (KS)
Caroline Alaerts (LS)
Paramedisch werkerSusanne Briers
ArtsDokter Tuts

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding en heeft recht op informatie, hulp en privacy. Dit geldt ook voor de ouders. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

 • Psychisch en sociaal functioneren: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.
 • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
 • Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
 • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan:

 • Een gedeeltelijk medisch onderzoek is voorzien in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en in het derde leerjaar in de lagere school.
  In de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar is er een uitgebreid medisch onderzoek. Ter voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen.
 • De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen.
 • Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.
 • Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd opvolging vanuit het CLB.

Leerlingenraad

Een goede school maak je SAMEN. Samen betekent in ons geval door een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. We luisteren daarom ook graag naar de ideeën die de kinderen zelf aanreiken om onze school nog beter te maken. Jaarlijks worden er een aantal leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar verkozen om in de leerlingenraad te zetelen. Op regelmatige basis zitten zij samen met één van de juffen om hun voorstellen te bespreken. Zo staan ze dit schooljaar in voor lees-, muziek- en tekenactiviteiten tijdens de speeltijden.


Ouderraad

Alle ouders krijgen de kans om deel uit te maken van de ouderraad. Alle ouders zijn welkom om de vergadering van de ouderraad bij te wonen. Elke ouder wordt telkens uitgenodigd en ontvangt nadien ook een verslag.

Tijdens de eerste vergadering wordt er voor elke klas een klasvertegenwoordiger aangeduid. Het bestuur van de ouderraad is als feitelijke vereniging actief in de school.

Wat wil de ouderraad?

 • Bevorderen van de samenwerking ouders – school.
 • Bespreken en oplossen van problemen.
 • Samen met de leerkrachten concrete projecten opzetten.
 • Meewerken aan het opvoedings- en schoolproject.
 • Contacten en relaties tussen alle actoren in het schoolgebeuren bevorderen.
 • Meewerken aan organisaties die de school aanbelangen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Geert Van Aerschot.


Interne beroepscommissie

VZW KSD

Voorzitter Marcel Beckers

Ondervoorzitter/Brugbestuurder Geert Glas

Waversesteenweg 96

3090 Overijse