Als school willen we aan elk kind maximale ontwikkelingskansen bieden. We hebben aandacht voor de “gewone zorgvragen” van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

Het kan gebeuren dat een kind een bepaald deel van de leerstof niet onder de knie heeft. Kinderen met leerproblemen worden in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht. Wanneer er bijkomende hulp nodig is, kan er door de klasleerkracht en zorgteam beslist worden om het kind extra ondersteuning te bieden. Dit kan zowel klasintern als klasextern in het zorglokaal.

Voor kinderen waarbij een ernstige leerstoornis werd gediagnosticeerd (vb. dyslexie, dyscalculie,…) kan er door de klasleerkracht beslist worden om te werken met compenserende maatregelen. Dit zijn hulpmiddelen voor het kind. Dit gebeurt steeds in overleg met ouders, directie, zorgleerkracht en zorgcoördinator.

Ook hoogbegaafde kinderen willen we maximale ontwikkelingskansen bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanbieden van verdiepingstaken.

Schuiven naar boven