Praktische info

Voor de allerkleinsten: naar de instapklas

Je kindje voor het eerst naar school brengen is altijd wel even spannend, maar eigenlijk niets om je zorgen over te maken.

We hanteren als school de volgende regels:

In de schoolweek voor de startdatum van uw zoon of dochter voorzien we een wen-momentje van 8u30 tot 9u30. Met juf Sofie maak je de afspraak. Dit wen-moment valt meestal in de week voor de vakantie en start het kindje dan net na die vakantie (tenzij je kindje start op 1 februari of na Hemelvaart).
Er is een infobrochure met klasgebonden afspraken en die wordt verstrekt op:

 • de startontmoeting in september,
 • het wen-moment voordat uw kindje start of digitaal wanneer u mailt naar juf Sofie.

Dagindeling

 VoormiddagNamiddag
Maandag8.40 u. tot 11.55 u.13.00 u. tot 15.45 u
Dinsdag8.40 u. tot 11.55 u.13.25 u. tot 15.45 u.
Woensdag8.40 u. tot 11.55 u.Geen school
Donderdag8.40 u. tot 11.55 u.13.25 u. tot 15.45 u.
Vrijdag8.40 u. tot 11.55 u.13.25 u. tot 15.45 u.

Toezicht

 • Het gewone toezicht begint ’s morgens om 8.10 u.. Kinderen die voor 8.10 u. op school aankomen moeten naar de polyvalente zaal beneden gaan (niet de eetaal, we eten niet meer samen). Kinderen mogen niet alleen op de parking of speelplaats achtergelaten worden.
 • Vanaf 8.10 u. begint het niet betalende toezicht op de speelplaats.
 • ’s Avonds begint het betalend toezicht om 16.30 u., kinderen moeten steeds scannen bij het verlaten van de refter.
 • Op woensdag is er gewoon toezicht tot 12.45 u. Vanaf 12.45 u. tot 13.00 u. is het toezicht betalend.
 • Er is extra-toezicht indien gewenst: ’s morgens vanaf 7.30 u., ’s avonds tot 18.00 u.
 • Op woensdag is er geen extra toezicht.
 • Wie gebruik maakt van het extra-toezicht betaalt wel een bijdrage. Voor de kinderen die om 18.00 u. en op woensdag om 13.00 u. nog niet afgehaald werden zal een ‘boete’ aangerekend worden per begonnen kwartier en dit voor elk lid van het gezin. De boete wordt gefactureerd.
 • Vanaf 1 september 2015 werken we samen met de VZW Infano voor de voor- en naschoolse opvang. De VZW zorgt voor de begeleiders van de opvang. De facturatie gebeurt nog altijd via de school. Er zal een GSM-nummer gebruikt worden voor de opvang. Gelieve ’s avonds het nummer 0484 11 39 94 (Sarah van Infano) te gebruiken bij eventuele problemen.
 • We voorzien in de opvang ook een plaats waar in alle rust huiswerk kan worden gemaakt. De leerling is zelf verantwoordelijk om van deze gelegenheid gebruik te maken.
 • De gemeente organiseert woensdagnamiddag opvang in Kamp Kwadraat, inschrijvingen gebeuren via het IBO.

Eef Hostyn, coördinator IVA Kamp Kwadraat
Tel. 02 686 31 34
GSM 0471 24 01 73
E-mail IBO


Kinderen naar school brengen:

Te laat komen stoort het klasgebeuren (ook in de kleuterschool).
Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Elk kind is aanwezig 5 min. voor het belsignaal, dus om 8.35 uur.

School uit? Van alles te doen!

Behalve het naschoolse toezicht, werkt de school samen met een aantal vzw’s en privé lesgevers om een breed aanbod te hebben aan naschoolse activiteiten. Lessen zelfverdediging, Frans, STEM, schaken, muziek en tal van sporten worden georganiseerd. Informatie is bij de directie te vinden.

Parkeren aan de school:

Er is weinig parkeermogelijkheid aan onze school. Wanneer iedereen rekening houdt met volgende afspraken verloopt het vlekkeloos.

 • Maak zo veel mogelijk gebruik van de parkeermogelijkheden in de Schoolstraat. Dit in de eerste plaats in het belang van de veiligheid van de kinderen.
 • Er werd een “Zoen-en-zoef”-zone gecreëerd, bedoeld om uw kinderen op een veilige manier af te zetten, maak hier zo veel mogelijk gebruik van.
 • De rechterzijde van de stoep op de Schoolstraat wordt in samenwerking met de politie en gemeente zo veel mogelijk autovrij gemaakt zodat u ook hier kan parkeren om uw kinderen op de school af te zetten. De oversteekplaats hier zal worden bewaakt door politie of verkeerswachter.

Schoolbus

De kinderen die op het grondgebied van Overijse wonen, kunnen ’s morgens en ’s avonds de bus nemen. Voor opstapplaatsen neemt u best contact op met de directeur.
Bij het afstappen moet het kind steeds door iemand afgehaald worden.
Wanneer een kind niet afgehaald wordt aan de bushalte zal het terug naar de school gebracht worden.
Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Het formulier kan je bekomen op het secretariaat.


Sport

Zwemmen

Vanaf de derde kleuterklas krijgen de leerlingen zwemles in het Begijntjesbad te Overijse. De zwemles is een les, iedere leerling neemt hieraan deel, tenzij er een ernstige reden is. Ouders kunnen zelf een attest schrijven maar deze worden tot een minimum herleid.
Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt. Alle kinderen van het zesde leerjaar krijgen één schooljaar gratis zwemmen, dit bedrag zit niet in de maximumfactuur.

Tijdens de zwemles draagt iedereen (verplicht !) een badmuts. Je kan deze aankopen op school (blauwe badmuts met het logo van de school) aan € 5,00.

Turnen

Voor de wekelijkse turnles hebben we gemakkelijke kledij nodig: een blauw broekje en een witte T-shirt (bij voorkeur die van de school) en gymschoenen. Dit T-shirt en broekje kunnen, indien gewenst, in de school gekocht worden.
Deze kledingstukken worden in een zakje gestoken en blijven in de school. Elk kind steekt ook een paar reservesokken in zijn turnzak. Deze sokken komen van pas wanneer de voeten bezweet zijn van het turnen of ook wel eens als we natte voeten hebben van het winterweer.
Ook de kleuters gaan wekelijks turnen in de zaal. Op de dag van de turnles dragen zij liefst een gemakkelijke jogging en turnpantoffels. Gelieve in beide de naam van uw kind te schrijven.
De turnzaal mag nooit met schoenen betreden worden.


Eten en drinken

In onze school is er geen lawaaierige refter: we eten altijd rustig samen in onze klas met onze juf. Dit betekent wel dat onze school geen warme maaltijden aanbiedt. Op school is fruitsap, melk en chocomelk te verkrijgen. Op school staan verschillende fonteintjes met fris kraantjeswater.


We zijn een MOS- school, dus geen afval

Wij doen mee met Milieu Op School. Dit betekent concreet dat de school geen ander afval van leerlingen aanneemt dan fruitafval. Dus geen verpakkingen van voedsel. Alle verpakking wordt terug mee naar huis genomen, inclusief plastic zakjes. Verder zet onze school in op het verminderen van de afvalberg door zo weinig mogelijk papier te verbruiken.


Afwezigheden

Lagere school

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 • Wegens ziekte:
  Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
  Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
  Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
  U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.
 • Van rechtswege gewettigde afwezigheden.
 • Afwezigheden mits toestemming van de directeur.
 • Problematische afwezigheid.

Kleuterschool

Kleuters zijn niet leerplichtig en zijn dus nooit onwettig afwezig. Mededeling aan de kleuterleidster is dus niet echt verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.


Contacten ouders/school

Schoolagenda en mededelingen
Lagere school:

 • We hebben steeds onze agenda bij. Elke dag wordt ingevuld welke les en taak we hebben
 • Iedere week wordt de agenda door een van de ouders ondertekend.
  Rapporten, toetsen en lessenschriften moeten door de ouders ondertekend worden. Bij het niet maken van huiswerk en/of verbeteringen kan elke leerkracht indien nodig sancties treffen.

Kleuterschool:

 • Het heen-en-weer-mapje wordt dagelijks meegegeven en ook teruggebracht.
 • De mededelingen en brieven mogen door de ouders uit het mapje genomen worden en thuis bewaard.

Brieven worden aan de oudste van het gezin per e-mail verstuurd of indien gewenst meegegeven.

Oudercontacten
Bij het begin van het schooljaar is er voor elke klas oudercontact waar het algemene verloop van het schooljaar wordt toegelicht. Hierbij aansluitend is er een algemene bijeenkomst waarop de ouders kunnen kennis maken de school in haar geheel.
Andere oudercontacten worden nog tweemaal per schooljaar georganiseerd waar de ouders een individueel gesprek hebben met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Het is altijd mogelijk om, liefst na afspraak, een gesprek te hebben met de directeur of de leerkrachten in de loop van het schooljaar over eventuele problemen.

In de loop van het 2de trimester wordt in de 3de kleuterklas de TOETERS en in het 6de leerjaar de BaSO-fiches besproken.


Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval. (Vakantieperiodes meegerekend)
 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;
 • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Inschrijvingen

Op 11 maart starten de inschrijvingen voor de broers en zussen van onze huidige leerlingen. Dit zal gebeuren na telefonische afspraak. De school zal u contacteren. Bij overcapaciteit worden de kinderen gerangschikt naar de dichtstbijzijnde woonplaats. Na bevestigende afspraak ben je zeker van de inschrijving, anders wordt je kind op een wachtlijst geplaatst.

Op 22 maart vanaf 8 uur kunnen zich nieuwe leerlingen inschrijven. Kandidaten die hun kind komen inschrijven, dienen persoonlijk aanwezig te zijn en in het bezit van de Kids-ID van het in te schrijven kind. Vooraf opgestelde lijsten worden niet meer aanvaard!!

Bij inschrijving dient geboorteakte, Kids-ID, of reispas te worden voorgelegd om de identiteit, geboortedatum en verwantschap van het kind te bevestigen.

Klik hier om de instapdatum van je kindje te zien.

Heeft u interesse om uw kind op onze school te komen inschrijven naar volgend schooljaar toe? Vul dan onderstaand contactformulier in. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden van de exacte modaliteiten voor de inschrijvingen.