Home WelkomHistoriek Organisatie Praktisch Activiteiten Klassennieuws Agenda Contact

 

• Dagindeling
• Toezicht
• Schoolbus
• Refter
• Sport
• Afwezigheden
• Contact
blancoouders-school
• Onderwijs aan huis
• Inschrijvingen

blanco


4. PRAKTISCHE INFORMATIE

Dagindeling

 
Voormiddag
Namiddag
Maandag
8.40 u. tot 11.55 u.
13.00 u. tot 15.45 u
Dinsdag
8.40 u. tot 11.55 u.
13.25 u. tot 15.45 u.
Woensdag
8.40 u. tot 11.55 u.
geen school
Donderdag
8.40 u. tot 11.55 u.
13.25 u. tot 15.45 u.
Vrijdag
8.40 u. tot 11.55 u.
13.25 u. tot 15.45 u.


 


Toezicht

 • Het gewone toezicht begint 's morgens om 8.10 u.. Kinderen die voor 8.10 u. op school aankomen moeten naar de refter gaan. Kinderen mogen niet alleen op de parking of speelplaats achtergelaten worden. Vanaf 8.10 u. begint het niet betalende toezicht op de speelplaats.
 • 's Avonds begint het betalend toezicht om 16.30 u., kinderen moeten steeds scannen bij het verlaten van de refter.
 • Op woensdag is er gewoon toezicht tot 12.45 u. Vanaf 12.45 u. tot 13.00 u. is het toezicht betalend.
 • Er is extra-toezicht indien gewenst: 's morgens vanaf 7.30 u., 's avonds tot 18.00 u.
 • Op woensdag is er geen extra toezicht.
 • Wie gebruik maakt van het extra-toezicht betaalt wel een bijdrage. Voor de kinderen die om 18.00 u. en op woensdag om 13.00 u. nog niet afgehaald werden zal een 'boete' aangerekend worden per begonnen kwartier en dit voor elk lid van het gezin. De boete wordt gefactureerd.
 • Vanaf 1 september 2015 werken we samen met de VZW Infano voor de voor- en naschoolse opvang. De VZW zorgt voor de begeleiders van de opvang. De facturatie gebeurt nog altijd via de school. Er zal een GSM-nummer gebruikt worden voor de opvang. Gelieve ’s avonds het nummer 0484 11 39 94 te gebruiken bij eventuele problemen.
 • De gemeente organiseert woensdagnamiddag opvang in Kamp Kwadraat, inschrijvingen gebeuren via het IBO.
  Contact: Eef Hostyn, coördinator IVA Kamp Kwadraat
  Tel. 02 686 31 34
  GSM 0471 24 01 73
  E-mail ibo

Kinderen naar school brengen:

Te laat komen stoort het klasgebeuren (ook in de kleuterschool).
Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Elk kind is aanwezig 5 min. voor het belsignaal, dus om 8.35 uur.

Wanneer de werken van start gaan spelen de kleuters van 8.10 uur op de benedenspeelplaats. Kleuters of ouders blijven niet op de speelplaats van de lagere school rondhangen.

Parkeren aan de school:

Er is weinig parkeermogelijkheid aan onze school. Wanneer iedereen rekening houdt met volgende afspraken verloopt het vlekkeloos.

 • De kleine parking aan de overkant van de school op de Terhulpensesteenweg is in de eerste plaats bedoeld voor het schoolpersoneel. Gelieve hier rekening mee te houden.
 • Maak zo veel mogelijk gebruik van de parkeermogelijkheden in de Schoolstraat. Dit in de eerste plaats in het belang van de veiligheid van de kinderen. Er werd een “Zoen-en-zoef”-zone gecreëerd, bedoeld om uw kinderen op een veilige manier af te zetten, maak hier zo veel mogelijk gebruik van. De rechterzijde van de stoep op de Schoolstraat wordt in samenwerking met de politie en gemeente zo veel mogelijk autovrij gemaakt zodat u ook hier kan parkeren om uw kinderen op de school af te zetten. De oversteekplaats hier zal worden bewaakt door politie of verkeerswachter.

  top


Schoolbus

 • De kinderen die op het grondgebied van Overijse wonen, kunnen 's morgens en 's avonds de bus nemen. Voor opstapplaatsen neemt u best contact op met de directeur.
 • Bij het afstappen moet het kind steeds door iemand afgehaald worden.
 • Wanneer een kind niet afgehaald wordt aan de bushalte zal het terug naar de school gebracht worden.
 • Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Het formulier kan je bekomen op het secretariaat.

  bus

top


Refter

 • We brengen onze lunch mee in een brooddoos, met onze naam erop. In de eetzaal gedragen we ons rustig. Binnenkomen en verlaten van de zaal gebeurt in stilte.
  We verzorgen ook onze tafelmanieren en houden de eetzaal netjes.
 • Tijdens de speeltijden en bij het middageten kan er drank (melk, choco en fruitsap) verkregen worden. We regelen de drankbedeling met drankkaarten. Op elke speelplaats staat een drinkfontein. Zo kunnen de kinderen tijdens de speeltijd water drinken.
 • Snoepen is niet toegelaten op school. Tijdens de speeltijd in de voormiddag eten we een stukje fruit. In de namiddag mag een droog koekje, wafel of een stuk fruit.

top


Sport

1. Zwemmen

Vanaf de derde kleuterklas krijgen de leerlingen zwemles in het Begijntjesbad te Overijse. De zwemles is een les, iedere leerling neemt hieraan deel, tenzij er een ernstige reden is. Ouders kunnen zelf een attest schrijven maar deze worden tot een minimum herleid.
Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt. Alle kinderen van het zesde leerjaar krijgen één schooljaar gratis zwemmen, dit bedrag zit niet in de maximumfactuur.

Tijdens de zwemles draagt iedereen (verplicht !) een badmuts. Je kan deze aankopen op school (blauwe badmuts met het logo van de school) aan € 5,00.

2. Turnen

Voor de wekelijkse turnles hebben we gemakkelijke kledij nodig: een blauw broekje en een witte T-shirt (bij voorkeur die van de school) en gymschoenen. Dit T-shirt en broekje kunnen, indien gewenst, in de school gekocht worden.
Deze kledingstukken worden in een zakje gestoken en blijven in de school. Elk kind steekt ook een paar reservesokken in zijn turnzak. Deze sokken komen van pas wanneer de voeten bezweet zijn van het turnen of ook wel eens als we natte voeten hebben van het winterweer.
Ook de kleuters gaan wekelijks turnen in de zaal. Op de dag van de turnles dragen zij liefst een gemakkelijke jogging en turnpantoffels. Gelieve in beide de naam van uw kind te schrijven.
De turnzaal mag nooit met schoenen betreden worden.

top


Afwezigheden

1. Lagere school:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 • Wegens ziekte:

  Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
  Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

  Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
  U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

 • Van rechtswege gewettigde afwezigheden.
 • Afwezigheden mits toestemming van de directeur.
 • Problematische afwezigheid.

2. Kleuterschool:

Kleuters zijn niet leerplichtig en zijn dus nooit onwettig afwezig. Mededeling aan de kleuterleidster is dus niet echt verplicht, maar getuigt van hoffelijkheid en respect.

top


Contacten ouders-school

1. Schoolagenda en mededelingen

Lagere school:

 • We hebben steeds onze agenda bij. Elke dag wordt ingevuld welke les en taak we hebben
 • Iedere week wordt de agenda door een van de ouders ondertekend.
  Rapporten, toetsen en lessenschriften moeten door de ouders ondertekend worden. Bij het niet maken van huiswerk en/of verbeteringen kan elke leerkracht indien nodig sancties treffen.

  Kleuterschool:
 • Het heen-en-weer-mapje wordt dagelijks meegegeven en ook teruggebracht.
 • De mededelingen en brieven mogen door de ouders uit het mapje genomen worden en thuis bewaard.

Brieven worden aan de oudste van het gezin per e-mail verstuurd of indien gewenst meegegeven.

2. Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar is er voor elke klas oudercontact waar het algemene verloop van het schooljaar wordt toegelicht. Hierbij aansluitend is er een algemene bijeenkomst waarop de ouders kunnen kennis maken de school in haar geheel.
Andere oudercontacten worden nog tweemaal per schooljaar georganiseerd waar de ouders een individueel gesprek hebben met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Het is altijd mogelijk om, liefst na afspraak, een gesprek te hebben met de directeur of de leerkrachten in de loop van het schooljaar over eventuele problemen.

In de loop van het 2de trimester wordt in de 3de kleuterklas de TOETERS en in het 6de leerjaar de BaSO-fiches besproken.


top


Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval. (Vacantieperiodes meegerekend)

 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;

 • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.


  top

Inschrijvingen


Voor het schooljaar 2017-2018 starten de inschrijvingen voor broers en zussen, evenals voor de kinderen van het personeel vanaf 6 maart 2017.

Vanaf 20 maart 2017 wordt de inschrijvingsperiode opengesteld voor andere kinderen. Alle kinderen geboren in 2015 kunnen vanaf dan opgenomen worden in het inschrijvingsregister.


Elke schooldag in de school (na afspraak)

 • Telefoon en fax in de school:
  02 687 38 75

 • Email directie (Kristiaan Veron)

Bij inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigd en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, Kids-ID,...) Kleuters die nog geen 3 jaar zijn kunnen ingeschreven worden vanaf de dag waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.
Deze kleuters mogen echter pas naar school komen op de eerste dag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie, Hemelvaart.

top

Copyright © 2002-2017 VZW Parochiescholen Maleizen – Tombeek. Alle rechten voorbehouden.
Parochieschool Maleizen Terhulpensesteenweg 524, 3090 Overijse Tel. + Fax 02 687 38 75 E-mail: email